ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

360 N5ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 3|Ö÷Ìâ: 4078

°æÖ÷: ¹ÛÄî
   Òƶ¯ÊåÊå360 N5Íæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩ360 N5Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬360 N5È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
  360 N5Íæ»úQQȺ£º¢ÙȺ(Âú)£º437413271            ¢ÚȺ£º650135929
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6516 M44 2010-12-13 7818412070935 С°×Ãû×Ö±»ÇÀ ×òÌì 01:10
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2680341 ¼«ËÙÐdz½ 2018-8-13 10:30
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] 360N5Ò»¼üË¢Èëtwrp£¨root£©¹¤¾ß2.0°æ±¾·¢²¼ byË«ÁØ£¨2018Äê1ÔÂ9ÈÕ¸üУ©  ...23456..324 ¹ÛÄî 2018-1-9 388452463 csx18 ×òÌì 22:53
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ³¬¼òµ¥£¡360 N5 ½âËøBL+Ë¢ÈëµÚÈý·½TWRP Recovery+ÆƽâRoot½Ì³Ì attach_img  ...23456..362 ¹ÛÄî 2017-7-24 4336122514 michaelli ×òÌì 21:37
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] 360N5ÏßË¢¾Èשԭ³§ROM£¬Ïßˢˢ»ú°ü+Ë¢»ú½Ì³Ì attach_img  ...23456..109 Àײ¼Ë¹ 2017-12-26 129821261 25186612 2018-10-12 17:10
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
[Ë¢»ú°ü] 360N5 V3.0 087Îȶ¨ Éî¶ÈÓÅ»¯ ÍêÃÀROOT ¹ã¸æÆÁ±Î ºÚÓò ¶Å±È Xposed ÆÁÄ»ÖúÊÖ µä²ØÊ¡µç attach_img agree  ...23456..24 ½ã½ãaa 2018-9-28 2776263 vfghfu ×òÌì 23:06
[Ë¢»ú°ü] 360 N5 084°æ ·ÉËÙ¸ßÐøº½ supersuȨÏÞ Ö§³Öxp¿ò¼Ü ¶Å±ÈÒôЧ ÆÁÄ»ÖúÊÖ ÍƼöʹÓà attach_img  ...23456..15 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-7-24 1786010 tyxudjdf ×òÌì 23:04
[½Ì³Ì] 360 N5È«Íøͨ°æQPST±¸·ÝNVºÍ»Ö¸´½Ì³Ì£¨»Ö¸´3G/4GÉÏÍø¡¢¸ÄIMEI£© attach_img heatlevel agree  ...23456..144 ĽÈÝåÐÒ£ 2017-10-25 172733591 hrdgudutf-8yfv ×òÌì 22:53
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI9 8.4.5¿ª·¢°æ ForgiveÉèÖà ͬ²½¸üРXP¿ò¼Ü Ö÷ÌâºËÐÄÆƽâ attach_img agree  ...23456..43 ĽÈÝåÐÒ£ 2018-4-5 5077531 17005758578 ×òÌì 22:12
[ÇóÖú] ÎÒn5½µ¼¶Ë¢Íêtwrp rootºó£¬ÔÙÏßË¢¹Ù·½×îа棬twrp»¹ÓÐÂðÌúÖ­ÃÇ ÐÂÈËÌû New chaoren0188 ×òÌì 20:19 246 chaoren0188 ×òÌì 20:22
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«Íøͨ¹Ù·½360OS 121¾«¼ò°æ ÊÊÓÃMIUIµ×°ü attach_img  ...23456..272 ĽÈÝåÐÒ£ 2017-10-20 325529013 768025189 ×òÌì 20:17
[Ë¢»ú°ü] 360OS3.0-N5-V078 ¶àÏîÐÞ¸´ ÍêÃÀROOT ºÚÓò ΨÃÀÌåÑé ¼òԼʡµç Îȶ¨²»ÕÛÌÚ ¾«Æ·±ØË¢ attach_img  ...23456..192 ½ã½ãaa 2017-12-24 229918768 wu972812702 ×òÌì 19:05
[ÇóÖú] ĽÈÝÀÏ´ó MIUI10±¾Öܸüв»£¿ÆÚ´ýÖÐ Òѻظ´ New c479 7 ÌìÇ° 10328 money13501584 ×òÌì 18:49
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI9 7.10.23 µÚÎå°æ ÐÞ¸´Ë«¿¨ÐźŠÄÚ´æÒì³£µÈÎÊÌâ Ö÷Ìâ+ºËÐÄÆƽâ attach_img agree  ...23456..60 ĽÈÝåÐÒ£ 2017-10-23 71710193 810966362 ×òÌì 18:33
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI10 8.10.16 ¶À¼ÒÊ×·¢ Ë«ÒôЧ ForgiveÉèÖà ·ÖÆÁ XP¿ò¼Ü Ö÷ÌâÆƽâ attach_img agree  ...23456..11 New ĽÈÝåÐÒ£ 4 ÌìÇ° 1221738 chen641926316 ×òÌì 16:42
[½Ì³Ì] ¹ØÓÚ´«¸ÐÆ÷ʧЧÎÊÌ⣬ÐÞ¸´·½·¨~ digest heatlevel agree  ...23456..98 ÃÎÌìؼ 2017-8-1 117230582 chaoren01888 ×òÌì 15:02
[Ë¢»ú°ü] 360N5 084°æ ʱ¼äÏÔÃë Ò¡»Î¹¦ÄÜ Ë«ÅÅÍøËÙ ¶à¹¦ÄÜÉèÖðæ È¥¹ã¸æÊ¡µç ΪÖÐÇïÌرð¶¨ÖÆ°æ attach_img agree  ...2345 µ­ÍüÉËÍ´ 2018-9-22 593148 weisong2 ×òÌì 14:50
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI9 8.3.30¿ª·¢°æ ForgiveÉèÖà ÈËÁ³½âËø XP¿ò¼Ü Ö÷ÌâºËÐÄÆƽâ attach_img agree  ...23456..52 ĽÈÝåÐÒ£ 2018-3-30 61811886 wu972812702 ×òÌì 11:02
[ÇóÖú] Ë¢ÁËĽÈÝ´óÉñ×îеÄmiui10°ü»¹ÊÇ´æÔÚµÄÎÊÌâ ÐÂÈËÌû New michaelli ×òÌì 10:21 082 michaelli ×òÌì 10:21
[ÌÖÂÛ] ʵ¼Ê²î²»¶àÖ»ÓÐ11ÍòÓÃÓÎÏ·¼ÓËÙÆ÷·Ö±æÂÊbugÅܵģ¬¼Ó²î²»¶à5Íò·Ö attach_img New ÉúÑôË· ×òÌì 09:37 041 ÉúÑôË· ×òÌì 09:37
[Ë¢»ú°ü] 360 N5 OS3.0Îȶ¨°æ Ê¡µçÁ÷³© ¼òµ¥ÊµÓà ϵͳÇá¿ì·ÉËÙ ¼«¼òµÍºÄ °²È«Îȶ¨ ´óÔË´æ attach_img  ...23456..48 ×Ë̬ؼcool 2018-4-12 57411875 liu272113800 Ç°Ìì 20:44
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI9 7.11.20¿ª·¢°æ ³£¹æ¸üР¸ß¼¶ÉèÖà ²¼¾ÖÇл» Ö÷Ìâ+ºËÐÄÆƽâ attach_img agree  ...23456..58 ĽÈÝåÐÒ£ 2017-11-20 69110680 245682768 Ç°Ìì 20:14
[ÆäËû] ¸ÐлMRXYÐÁÇÚ¸¶³ö£¡ New coastersokar Ç°Ìì 12:19 2159 empy Ç°Ìì 16:16
[ÇóÖú] N5ÌÔ±¦Á˸öµç³Ø »»Íêºó ÏÖÔÚÿ´Î³äµç ºóÃ涼·¢ÌÌ ÕâÊÇÕý³£ÏÖÏóÂ𣿠Òѻظ´ New mzy7387 Ç°Ìì 15:07 1112 empy Ç°Ìì 16:16
[½Ì³Ì] 360N5£¨QK1605£©¾ÈºÚש½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..43 ¹ÛÄî 2017-11-14 51519646 liu272113800 Ç°Ìì 14:56
ͶƱ [ÆÀ²â] ÇëÎʸ÷λ´ïÈËÄ¿Ç°ÓÃÏÂÀ´¾õµÃ×îÎȶ¨µÄÊÇÄĸöRom£¿ÁíÍ⣬MIUI 10±¾ÉíÖ§³ÖÖ¸ÎÆÖ§¸¶Â𣿠ÐÂÈËÌû steelpad 2018-9-25 8702 pzhyang9158 Ç°Ìì 14:54
[ÇóÖú] ˢĽÈÝ´ó´óMIUI¿ª»úÆÁÄ»¾Í²»Í£µÄÒ»Ã÷Ò»Ãð Òѻظ´ attach_img chun1996323 2018-10-8 9279 sumir Ç°Ìì 11:03
[½Ì³Ì] 360N5 OS2.0 132°æ±¾/131°æ±¾ Éî¶È¾«¼ò ÍêÃÀROOT Ê¡µçÁ÷³© ¶Å±ÈÒôЧ New pfuzhi Ç°Ìì 00:57 2165 hjdx001 Ç°Ìì 11:00
[ÌÖÂÛ] ĽÈÝ´óÉñµÄ 360N5 MIUI10 8.10.16×ãÒÔÑøÀÏÁË£¡»¤ÑÛģʽºÃ²»ºÃ¸ã£¿ New c479 4 ÌìÇ° 9408 hjdx001 Ç°Ìì 10:58
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI8Îȶ¨°æV8.1.1 Xposed¿ò¼Ü ¶Å±È+òñÉß ¸ß¼¶ÉèÖà ²¼¾ÖÇл» Ö÷Ìâ+ºËÐÄ attach_img  ...23456..49 ĽÈÝåÐÒ£ 2017-12-25 58113508 dzrqc 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360 N5 055Îȶ¨°æ °²×¿7.1.1 Éî¶ÈÓÅ»¯ ÍêÃÀROOT ¶àÏîÐÞ¸´ ¶Å±ÈÒôЧ UIÔöÇ¿ ·É³©Ê¡µç attach_img agree  ...23456..205 ½ã½ãaa 2017-9-30 245325958 ÀÇÐÐÎÀ 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] 360N5×îÐÂ084°æ±¾¿¨Ë¢Á÷³Ì+XP¿ò¼Ü+¶Å±È/òñÉßÒôЧ½Ì³ÌÓë×ÊÔ´ pfuzhi 2018-9-19 2297 pzhyang9158 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI10 8.9.10 ¶À¼ÒÊ×·¢ Ë«ÒôЧ ForgiveÉèÖà ·ÖÆÁ XP¿ò¼Ü Ö÷ÌâÆƽâ attach_img agree  ...23456..45 ĽÈÝåÐÒ£ 2018-9-10 5389955 2669216075 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] 360N5Ò»¼üroot¹¤¾ß ÐÂÈËÌû attach_img digest heatlevel agree  ...23456..40 -Ë«ÁØ- 2017-7-25 47077051 pzhyang9158 3 ÌìÇ°
[ÇóÖú] 360N5 9008ºÚש¾ÈשÀú³Ì Ëäδ³É¹¦ µ«ÊÇÓÐЩÒÉÎÊÐèÒª´óÉñ½â´ð Òѻظ´ attach_img  ...2 weigedavid 2018-3-24 203091 pzhyang9158 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360OS3.0-N5-V079 È«ÐÂÀ´Ï® ÍêÃÀROOT ºÚÓòÖ§³Ö ΨÃÀÌåÑé ÆÁÄ»ÖúÊÖ ¼òԼʡµç ÍƼöË¢»ú attach_img agree  ...23456..68 ½ã½ãaa 2018-2-8 81011809 pzhyang9158 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¹ØÓÚ°Ù¶ÈÔÆÏÂÔØÂý£¬¿ÉÒÔÔÚѸÀ×ÉÏÏÂÔØ  ...2 670910857 2017-12-7 12803 pzhyang9158 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI9 8.4.12¿ª·¢°æ ForgiveÉèÖà ͬ²½¸üРXP¿ò¼Ü Ö÷ÌâºËÐÄÆƽâ attach_img  ...23456..61 ĽÈÝåÐÒ£ 2018-4-12 73111497 pzhyang9158 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ×îп¨Ë¢°ü£¬ÒѾ­ÐÞ¸´360N5µôµçÑÏÖØ g2213814621 2018-7-1 2666 pzhyang9158 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360 N5 V131 ¼«Ö¾«¼ò Éî¶ÈÓÅ»¯ ÈÕÓüÑ×÷ ÇåÐÂÃÀ»¯ ROOTȨÏÞ Ê¡µçÎȶ¨ attach_img  ...23456..62 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-1-27 73210443 pzhyang9158 3 ÌìÇ°
[ÇóÖú] 360n5ÎÞÏÞÖØÆô£¬½çÃæÍ£ÁôÔÚ360logoÉÏ£¬Ôõô°ì£¿ Òѻظ´ yiming199 2018-10-9 3166 pzhyang9158 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«Íøͨ¹Ù·½OS 131¾«¼ò°æ ¸ß¼¶ÉèÖà ÍæתÐÔÄÜ ÓÎÏ·ÓÅ»¯ ¶Å±È+òñÉß ÇåÐÂÌåÑé attach_img agree  ...23456..57 ĽÈÝåÐÒ£ 2018-1-27 68212500 pzhyang9158 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360N5 066 OS3.0й¦ÄÜ Éî¶ÈÓÅ»¯ ÍêÃÀROOT È«ÐÂUI ΨÃÀ·ÉËÙ ¾«¼òÊ¡µç ÍƼöË¢»ú attach_img heatlevel agree  ...23456..273 ½ã½ãaa 2017-11-1 327430948 pzhyang9158 3 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ÎÒµÄ360N5²»ÄܼƲ½¡£²»ÄÜÉãÏñÁË Òѻظ´ yuanbin25 2018-10-5 6172 pzhyang9158 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360 N5 ×îÐÂ049Îȶ¨ °²×¿7.1.1 Éî¶ÈÓÅ»¯ ÍêÃÀROOT ¶Å±ÈÒôЧ ¼òÔ¼¼±Ë٠ԭ֭ԭζ Ê¡µç°æ attach_img agree  ...23456..86 ½ã½ãaa 2017-9-10 102917567 pzhyang9158 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360 N5 ¼«ÖÂÓÅ»¯ supersuÊÚȨ Îȶ¨Á÷³© Ê¡µçʵÓà ¼ò½à´óÆø ·Ç·²ÌåÑé attach_img  ...23456 call_meؼСؼҶ 2018-7-2 682008 py0077 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360 N5 ¹Ù·½V2.0.132×Ï»ð¶¨ÖÆ°æ ¶à¹¦ÄÜ CPU|DPI|ÂÌÉ«|ÓÅ»¯|Á÷³©Ê¡µç°æ attach_img  ...2345 qwer1990930 2018-4-19 552910 Ó¦×÷ÈçÊÇ¹Û 4 ÌìÇ°

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-10-20 00:39 , Processed in 0.326339 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网