ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
°æÖ÷: ¹ÛÄî
   Òƶ¯ÊåÊå360 N4SæçÁú°æÍæ»ú½»Á÷ÂÛ̳ΪÄúÌṩ360 N4SæçÁú°æÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬360 N4SæçÁú°æÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
  360 N4SæçÁú°æÍæ»úQQȺ£º326711812    313472520
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6528 M44 2010-12-13 7833012279348 Abou65 Ç°Ìì 14:23
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2888582 xinhangxing123 2018-11-19 17:18
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] 360 N4S¸ßͨ£¨1505-A02£©ÏßË¢¾Èש³ö³§¹Ì¼þ+½Ì³Ì attach_img  ...23456..39 ×·¡îÃÎÏë 2018-7-11 46610137 niuguozeng ×òÌì 20:16
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] 20170602 È«ÍøÊ×·¢360N4SæçÁú°æ TWRP 3.1.1-0 byʱ´úµÄµ¼º½Õß attach_img  ...23456..396 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2016-11-21 4741131431 tandy001 3 ÌìÇ°
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
360ÊÖ»úN4SæçÁú°æÂÛ̳_QK1505Ò»¼üROOTÏÂÔعٷ½Ô­³§ROM¹Ì¼þË¢»ú¸üÐÂϵͳ½Ì³Ì - 大红鹰娱乐注册送彩金,大红鹰娱乐平台,大红鹰线上娱乐 博聚网
[Ë¢»ú°ü] 360 N4sæçÁú ×îÐÂ018°æ ¶Å±ÈÒôЧ ÍêÃÀROOT ¾«¼òÓÅ»¯ ΨÃÀ¶¨ÖÆ ¶àÏîÌØÉ« ÍêÃÀÌåÑé attach_img  ...23456..25 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-8-8 2979532 GGBOOK ×òÌì 18:37
[ÇóÖú] Ë¢MIUI9Îȶ¨°æµÄ°ü£¨shuajishiyinµÄ°ü£©Ö®ºó£¬ÎÞ·¨Ê¶±ðµçÐÅ¿¨ Òѻظ´ zfzdhz52 2018-12-2 5156 youjr ×òÌì 16:58
[½Ì³Ì] 360N4S»ñÈ¡rootÒÔ¼°Ë¢»ú½Ì³Ì ÐÂÈËÌû attach_img digest  ...234 hpϵÁÐ 2017-3-25 3924138 han__xiaolei ×òÌì 13:22
[ÌÖÂÛ] Ææ¿á360 N4S æçÁú°æ MIUI8 7.3.18 ¿ª·¢°æ·¢²¼_¸üеÚÈý°æ_È«ÍøÊ×·¢_By_Ry09iu ÐÂÈËÌû agree  ...23456 ÉêÃõÕÜ 2017-3-29 6214321 ccc164 Ç°Ìì 19:24
[Ë¢»ú°ü] 20170706 ¸üР360N4SæçÁú°æ062°æ±¾ ¹Ù·½¸ß¼¶Ð޸İæ by ʱ´úµÄµ¼º½Õß attach_img heatlevel agree  ...23456..219 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2017-7-6 262139140 tandy001 Ç°Ìì 00:00
[Ë¢»ú°ü] 360N4SæçÁú 018Îȶ¨OS3.0°æ Éî¶ÈÓÅ»¯ ¼«¶ÈÁ÷³© ¶Å±ÈÒôЧ ÍêÃÀROOT ³¬´óÄÚ´æ Ê¡µç³¬Ç¿ attach_img  ...23456..40 ½ã½ãaa 2018-7-4 47313567 lyj74052209 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 20170318¸üР360N4SæçÁú°æ051°æ±¾ ¹Ù·½¸ß¼¶Ð޸İæ by ʱ´úµÄµ¼º½Õß attach_img heatlevel agree  ...23456..116 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2017-3-18 139022553 rfbb 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360 N4SæçÁú 078Îȶ¨ Éî¶ÈÓÅ»¯ ÍêÃÀROOT ºÚÓò ¶Å±È ÆÁÄ»ÖúÊÖ ¼òԼʡµç ÑøÀϱر¸ attach_img agree  ...23456..26 ½ã½ãaa 2018-8-2 30410287 °¬×¿ 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 1224¸üР360N4SæçÁú°æ046°æ±¾ ¹Ù·½¸ß¼¶Ð޸İæ by ʱ´úµÄµ¼º½Õß attach_img heatlevel agree  ...23456..167 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2016-12-24 200135721 kisszzf 4 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ÇëÇó´óÉñÔçÈÕÒÆÖ²³ö360N4SæçÁú°æMIUI10Ë¢»ú°ü Òѻظ´ y965202465 2018-10-8 91345 y965202465 5 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] 360n4s æçÁú xp¿ò¼Ü¼¤»î·½·¨ ¹ÛÄî 2017-9-16 42376 Сling 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360N4SæçÁú°æ042°æ±¾ ¹Ù·½¸ß¼¶Ð޸İæ by ʱ´úµÄµ¼º½Õß attach_img heatlevel agree  ...23456..266 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2016-11-25 318448711 2251249020 6 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ÇóÏêϸ½Ì³Ì ÐÂÈËÌû New qq1519796468 6 ÌìÇ° 050 qq1519796468 6 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ÊÖ»úÓұߵķµ»Ø¼ü ÀÏÊÇÊDz»ÊÇ×Ô¶¯´¥·¢ ÿ´Î´¥·¢»¹ÊÇÒ»Ö±°´µÃÄÇÖÖ Ôõô½â¾ö°¡ Òѻظ´ shangguanjinghe 2018-11-19 1107 loveÑî¼Ò»Û 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 20170528¸üР360N4SæçÁú°æ055°æ±¾ ¹Ù·½¸ß¼¶Ð޸İæ by ʱ´úµÄµ¼º½Õß attach_img heatlevel agree  ...23456..103 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2017-5-28 123118608 ÌìϵÚÒ»DaºÃÈË 2018-11-29 17:53
[ÌÖÂÛ] æçÁú°æ×îаæÓмòµ¥µÄROOT½Ì³Ìô£¿£¿ ¿ÉÀÖ¼¦°Í 2018-11-27 1161 ×·¡îÃÎÏë 2018-11-27 23:21
[ÇóÖú] ÊÖ»ú¿ª²»Äñ»úÁË£¬¼Çʱ¾ÀïµÄÄÚÈÝÔõôÌáÈ¡³öÀ´£¿ Òѻظ´ åÐÒ£Ìì×Ó 2018-5-9 5583 ¿ÉÀÖ¼¦°Í 2018-11-27 21:55
[ÇóÖú] rootºóжÔØÁËһЩÄÚÖÃÈí¼þ£¬µ«ÊDz»ÖªÔõô£¬¸ãÏÂÔصÄÐÂÈí¼þ¶¼×°²»ÉÏÁË£¬µã»÷°²×°°ü¶¼Ã»·´Ó¦ Òѻظ´ ãå±ÌÁé 2018-11-20 3138 ÐÄÏòËùÍù 2018-11-26 00:24
[ÌÖÂÛ] 360N4SæçÁú°æ£¬µçÐÅ¿¨ÉÏÍø£¬ÁªÍ¨¿¨¾Í²»ÄÜÓᣠJEPSON 2018-10-17 2207 ¿ÉÀÖ¼¦°Í 2018-11-25 13:33
[ÇóÖú] 360N4S¹Ù·½°üÄĸö×îÁ÷³©×îÎȶ¨°¡£¿Çó´óÉñÃÇÍƼö Òѻظ´ qq623024515 2018-11-10 3471 ¿ÉÀÖ¼¦°Í 2018-11-25 13:32
[ÌÖÂÛ] ΪëÔÚLBEÉÏ360N4SÏÔʾÄÚ´æΪ3.6G£¿ ÐÂÈËÌû attach_img waiyou 2018-9-30 3367 ¿ÉÀÖ¼¦°Í 2018-11-25 13:31
[Ë¢»ú°ü] 360N4SæçÁú OS3.0 020 ¾«ÐÄÖÆ×÷ ÍêÃÀROOT ºÚÓò²¹¶¡°æ ¶Å±ÈÒôЧ ¼ò½àÊ¡µç ÑøÀϱر¸ attach_img agree  ...23456..29 ½ã½ãaa 2018-9-19 3439673 93712509 2018-11-23 19:53
[Ë¢»ú°ü] 20170210¸üР360N4SæçÁú°æ050°æ±¾ ¹Ù·½¸ß¼¶Ð޸İæ by ʱ´úµÄµ¼º½Õß attach_img heatlevel agree  ...23456..146 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2017-2-10 174231903 118361 2018-11-23 15:50
[ÇóÖú] ʱ´úÁ캽ÕßµÄtwrp Jaestu 2018-11-18 2172 Jaestu 2018-11-18 18:21
[ÇóÖú] ´ú¿ÍË¢»ú 15102121647 2018-11-18 0115 15102121647 2018-11-18 00:02
[ÌÖÂÛ] ħȤ7.1 921247860 2018-11-17 0273 921247860 2018-11-17 16:46
[Ë¢»ú°ü] ¸öÈËÒÆÖ²µÄµÚÈý·½ROM¼¯ºÏÌû  ...23 shuajishiyin 2017-12-20 326664 921247860 2018-11-17 16:36
[Ë¢»ú°ü] 20170627¸üР360N4SæçÁú°æ061°æ±¾ ¹Ù·½¸ß¼¶Ð޸İæ by ʱ´úµÄµ¼º½Õß attach_img heatlevel  ...23456..38 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2017-6-27 4549802 ÁýÖбª 2018-11-16 22:39
[½Ì³Ì] 360n4sæçÁú°æË¢MIUI9½Ì³Ì ÐÂÈËÌû yh980315 2018-3-18 66931 huaiyu2000 2018-11-16 21:28
[ÇóÖú] ÄÜ°ïÎÒÔ¶³Ì½âËøË¢»úÂð 15102121647 2018-11-16 097 15102121647 2018-11-16 20:52
[Ë¢»ú°ü] 360N4SÏþÁú 020°æ ʱ¼äÏÔÃë Ò¡»Î¹¦ÄÜ Ë«ÅÅÍøËÙ ¶à¹¦ÄÜÉèÖðæ È¥¹ã¸æÊ¡µç ÖÐÇïÌرð¶¨ÖÆ attach_img agree  ...23456..10 µ­ÍüÉËÍ´ 2018-9-22 1177132 lyj74052209 2018-11-16 10:03
[Ë¢»ú°ü] 360N4SæçÁú V3.0 020 ¶àÏîÐÞ¸´ ¾«ÐÄÖÆ×÷ ÍêÃÀROOT ºÚÓò²¹¶¡°æ ¶Å±ÈÒôЧ Îȶ¨Ê¡µç°æ attach_img agree  ...23456..17 ½ã½ãaa 2018-10-26 2022278 zany312 2018-11-13 23:37
[Ë¢»ú°ü] 360N4SæçÁú°æ 360OS 2.0 039×°»úÍõÕß³Ô¼¦ÓÅ»¯°æ ʱ¼äϸ»¯ »¤ÑÛģʽ °²×°XP¿ò¼Ü attach_img agree  ...23456..25 µ­ÍüÉËÍ´ 2018-4-30 2908902 mm4018 2018-11-13 21:11
[Ë¢»ú°ü] n4sæçÁú°æ-MIUIProÎȶ¨°æv9.2.2.0·¢²¼£¬Îȶ¨Á÷³© attach_img agree  ...23456..78 shuajishiyin 2017-12-30 92733284 lijiahh 2018-11-9 17:22
[Ë¢»ú°ü] 171202¸üРN4sæçÁú°æMIUI8.2µÚÈý·½ROMÍêÃÀÁ÷³©ÌåÑé ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel agree  ...23456..16 shuajishiyin 2017-10-25 18424964 laiyanfeng001 2018-11-2 22:18
[Ë¢»ú°ü] [0415]¸öÈËÒÆÖ²µÄµÚÈý·½ROM¼¯ºÏÌû attach_img  ...23456..158 shuajishiyin 2017-12-20 189223225 520hebi 2018-11-2 16:23
[ÇóÖú] 360N4S ½âËø²»ÁË£¬Çó¾È´óÉñ£¡£¡ Òѻظ´ 616612429 2018-10-2 2480 kaka276 2018-10-30 17:28
[ÇóÖú] n4s»»Á˵ç³Øºó£¬ÊÖ»ú·¢Èȼì²âζÈÒ»Ö±¶¼ÊÇ24¶È£¬Ë­ÖªµÀÔõô»ØÊ£¿ Òѻظ´ jsj8512 2018-10-9 2290 lclc 2018-10-27 15:33
[Òѽâ¾ö] r´ó´óµÄÈý¸ö°æ±¾µÄ°ü ÐÂÈËÌû  ...2 ljq233 2018-3-25 131935 bubsky 2018-10-26 18:38
[Ë¢»ú°ü] 360N4SæçÁú V3.0 020 ¶àÏîÐÞ¸´ ¾«ÐÄÖÆ×÷ ÍêÃÀROOT ºÚÓò²¹¶¡°æ ¶Å±ÈÒôЧ Îȶ¨Ê¡µç°æ ½ã½ãaa 2018-10-26 1311 ½ã½ãaa 2018-10-26 17:13
[Ë¢»ú°ü] 360N4S¸ßͨ°æË¢»ú°ü ¾«±àµÚ1°æ ¾ùºâ´¿¾»ÈÕÓà ¸ß¼¶¹¦ÄÜ ÍêÃÀRoot Á÷³©Ê¡µç°æ attach_img  ...23 Ò¹º½ëüëÊ 2018-10-17 351670 lyj74052209 2018-10-26 16:01
[ÇóÖú] ¹òÇóR´óµÄ360n4sæçÁú°æmiui°ü Òѻظ´ 1525102749 2018-8-9 41174 bubsky 2018-10-22 21:10
[½Ì³Ì] С°×½Ì³Ì£ºÈçºÎË¢Èëµ¼º½ÕßµÄtwrp²¢root¡£ attach_img vampire8635 2017-10-13 84320 zcjzcj1010 2018-10-22 18:04

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-12-11 04:31 , Processed in 0.783870 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网