ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

¿áÅÉCool S1ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 1396

   Òƶ¯ÊåÊå¿áÅɸıäÕßS1/Cool S1Íæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩ¿áÅÉCool S1Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬¿áÅÉCool S1È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
¿áÅÉCool S1²ÎÊý£º¸ßͨ821ÂúѪ°æ¡¢5.5Ó¢´çFHD¡¢4GB+64GB¡¢800W+1600W¡¢4070mAh¡¢Á¢ÌåË«ÑïÉùÆ÷¡¢2499Ôª
  ¿áÅÉCool S1Íæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º578141744            ¢ÚȺ£º464158794
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6516 M44 2010-12-13 7818412070922 С°×Ãû×Ö±»ÇÀ ×òÌì 01:10
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2680341 ¼«ËÙÐdz½ 2018-8-13 10:30
±¾°æÖö¥ [ÌÖÂÛ] ¿áÅɸıäÕßs1ÄãÃǵÄʱ´úÀ´ÁÙÁË£¬twrp£¬rootÒÔ¼°Ë¢大红鹰娱乐平台3µÄ°ü... attach_img  ...23456..9 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2017-2-19 10363217 yonghuhaonan Ç°Ìì 16:11
±¾°æÖö¥ [ÆäËû] »¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈë¿áÅɸıäÕßS1¹Ù·½½»Á÷Ⱥ 578141744 Çë´ó¼Ò¶à¶àת·¢Ðû´« attach_img  ...2 muscle 2016-12-20 127398 yjkun 2018-7-30 18:09
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
[ÇóÖú] c105-6Ë¢ÂúѪÈçºÎ²Ù×÷ Òѻظ´ attach_img New woshidunke 5 ÌìÇ° 1103 htc8686 ×òÌì 23:36
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079SÕýʽ°æ ΨÃÀ¶¨ÖÆ Áã¹ã¸æ ¶à²ÊÔ²½ÇÆÁ аæÔöÇ¿ÉèÖà ¾øÎÞ¿¨¶Ù attach_img New zyyccb ×òÌì 19:45 449 ¾‰íÊÇÛ ×òÌì 20:35
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S Õýʽ°æ ΨÃÀ¶¨ÖÆ Áã¹ã¸æ ¶à²ÊÔ²½ÇÆÁ аæÔöÇ¿ÉèÖà ¾øÎÞ¿¨¶Ù attach_img New zyyccb ×òÌì 20:00 039 zyyccb ×òÌì 20:00
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079S Õýʽ°æ ΨÃÀ¶¨ÖÆ Áã¹ã¸æ ¶à²ÊÔ²½ÇÆÁ аæÔöÇ¿ÉèÖà ¾øÎÞ¿¨¶Ù attach_img New zyyccb ×òÌì 19:55 025 zyyccb ×òÌì 19:55
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026SÕýʽ°æ ΨÃÀ¶¨ÖÆ Áã¹ã¸æ ¶à²ÊÔ²½ÇÆÁ аæÔöÇ¿ÉèÖà ¾øÎÞ¿¨¶Ù attach_img New zyyccb ×òÌì 19:40 129 ºÏ³ÉÀ­Ê²121 ×òÌì 19:41
[½Ì³Ì] ¿áÅÉs1ȫϵÁÐ c105--6ºÚש¾Èש·½·¨ÓëË¢ÂúѪ Ïà¹Ø×ÊÔ´½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..32 ×·¡îÃÎÏë 2018-6-7 3739635 qyc6908 ×òÌì 18:48
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C105 ¹Ù·½079°æ ROOTȨÏÞ ¼«ËÙ¼òÔ¼ È«¾ÖÃÀ»¯ ÕûÌåÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ³¤¾ÃÐøº½ attach_img agree  ...23456..14 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-8-12 1576683 zxm475724886 ×òÌì 18:46
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉS1-C105 079SÎȶ¨°æ È¥ÀÖ¼û×ÀÃæ LiveËøÆÁ òñÉßÒôЧ ¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...23456..22 Ìý°ëµÄÇú 2018-3-26 2578991 zxm475724886 ×òÌì 18:42
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æ¾«¼òÁ÷³© CPUµ÷½Ú Ô²½ÇÆÁÄ» ÔöÇ¿ÉèÖà Õä²Ø°æ attach_img  ...23 zyyccb 2018-9-23 261176 zxm475724886 ×òÌì 18:40
[ÇóÖú] twrpË¢µÚÈý·½µÄÖö¥Ê§Ð§ÁË£¬ÓеķÖÏí¸ö ÐÂÈËÌû New 3263296090 ×òÌì 17:31 026 3263296090 ×òÌì 17:31
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ·ÉËÙΨÃÀ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö NFC attach_img agree  ...23456..96 ©ÊÕ12 2018-3-29 114817754 3263296090 ×òÌì 15:23
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105(¸Ä±äÕßS1) °²×¿7.1.1 ¿áÅÉJUI×îÐÂ°æ ¸ß¼¶¶¨ÖÆ ¾«¼òÓÅ»¯ RootÎȶ¨°æ attach_img heatlevel  ...23456..121 ·¬ÇÑС×Ó 2017-8-13 144245977 syx2255 ×òÌì 12:15
[ÇóÖú] ¹ØÓÚÊÛºó»»Ö÷°åÎÊÌâ Òѻظ´ New ÂåÎõßÏ 7 ÌìÇ° 3136 ÂåÎõßÏ ×òÌì 07:51
[½Ì³Ì] ¿áÅÉS1 9008¾Èש½Ì³Ì¼°×ÊÔ´ attach_img agree  ...2345 ¾ÅÃæÏàÁø 2018-1-24 5911999 xwpf ×òÌì 00:33
[½Ì³Ì] ¹ØÓÚ¿áÅÉS1ÏßË¢¹Ù·½°ü attach_img  ...2 ZM961050 2017-11-27 156148 986603267 ×òÌì 00:28
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æ¾«¼òÁ÷³© CPUµ÷½Ú Ô²½ÇÆÁÄ» ÔöÇ¿ÉèÖà Õä²Ø°æ attach_img  ...2 zyyccb 2018-9-23 15906 986603267 ×òÌì 00:19
[½Ì³Ì] ¿áÅɸıäÕßS1 6+64G°æתÀÖ大红鹰娱乐平台3ÂúѪ½Ì³Ì attach_img  ...23 minjijie 2017-12-14 2412023 986603267 ×òÌì 00:16
[ÇóÖú] ÊÖ»ú¿ª»úÖÐ;ͻȻºÚÆÁ£¬²¢³å²»½øÈ¥µç£¬µçÄÔ²åÉÏÎÞ·´Ó¦ Òѻظ´ 1159544839 2018-4-25 3361 xwpf Ç°Ìì 22:57
[ÇóÖú] ÇëÎÊ ÎҵĿáÅÉS1 ÒѾ­Ë¢ÁË×Ï»ð079SÎȶ¨°æ ÎÒÒªÔõôˢMIUI Òѻظ´ 337101979 2018-6-30 3479 htc8686 Ç°Ìì 20:57
[ÇóÖú] ¶à´ÎË¢²»Í¬µÄromµçÄÔ¶¼ÏÔʾ³É¹¦£¡µ«ÒÀÈ»Êǽø²»ÁËϵͳ¶øÇÒÎÞÏÞÖØÆô£¡Ò²½ø²»ÁËrecovery£¡Ö»ÄÜfasrbootË¢µÄ£¡Óнâ¾ö·½°¸Â𣿠Òѻظ´ hopakpui 2018-6-29 8513 sdonly Ç°Ìì 18:17
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æÐÂV4ÒôЧÇåÐÂÓÅ»¯Ê¡µç¼«ÖÂÌåÑéÁ¦¼öÕä²Ø attach_img  ...23 zyyccb 2018-9-14 321432 dqrzqj Ç°Ìì 17:12
[Ë¢»ú°ü] [Oreo] SudaMod-81.0-UNOFFICIAL-zl1 attach_img agree  ...23456..25 ¾ÅÃæÏàÁø 2018-3-29 29311054 ÕÅÏÍÎÄ Ç°Ìì 08:44
[½Ì³Ì] ¿áÅÉC105ÏßË¢¾Èש°ü ¿É½µ¼¶ ¼òµ¥Ò׶® ¡¾º¬¹Ì¼þ+¹¤¾ß+Çý¶¯+½Ì³Ì¡¿ attach_img  ...23 zc668 2018-5-10 334233 ¿ìÀÖÐÜ Ç°Ìì 08:27
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ·ÉËÙΨÃÀ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..55 ©ÊÕ12 2018-3-29 65311562 ѾѾ·Ç 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [Oreo] dotOS-O-v2.2-ares-UNOFFICIAL-20180503 attach_img agree  ...23456..33 ¾ÅÃæÏàÁø 2018-4-10 39319367 zxlhahadashen 3 ÌìÇ°
[ÌÖÂÛ] ¿áÅÉc105-8Ë¢MIUI²»¶ÏÊÔ´í£¬ÖÕÓÚÕÒµ½±È½ÏÍêÃÀ£¨Ö§³ÖNFC£©µÄ°æ±¾ÁË ÐÂÈËÌû attach_img  ...23456..7 edison001 2018-2-1 7514799 986603267 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 79S ¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..9 super12 2018-7-29 1074823 123hhgz 4 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ¿áÅÉs1±ÀÀ£ Òѻظ´ New 2231720995 4 ÌìÇ° 1157 ycx53 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] °²×¿8.1µÄsystem.new.dat.brת»»¹¤¾ß attach_img  ...23 ¾ÅÃæÏàÁø 2018-2-18 329997 ÖÐÐË£¡£¡£¡ 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 079SÎȶ¨°æ È¥³ýLive È¥³ýÀÖ¼û×ÀÃæ òñÉßÒôЧ È«¾ÖÓÅ»¯ ³¤ÆÚʹÓà attach_img  ...23456..60 Ìý°ëµÄÇú 2018-4-3 70914968 qq3651 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æ¾«¼òÁ÷³© CPUµ÷½Ú Ô²½ÇÆÁÄ» ÔöÇ¿ÉèÖà Õä²Ø°æ attach_img  ...23 zyyccb 2018-9-23 311669 13121312 5 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ËÀ»úÁË£¬´ò²»¿ªÁË£¬ÎÞÂÛ°´Ê²Ã´¼ü£¬Ôõô°´¶¼Ã»·´Ó¦ÁË£¬Õ¦°ì£¿ Òѻظ´ New Ö£ÌΡª¡ª123 6 ÌìÇ° 194 ycx53 6 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ¹ØÓÚÊÛºó»»Ö÷°åÎÊÌâ Òѻظ´ New ÂåÎõßÏ 7 ÌìÇ° 2189 128128 7 ÌìÇ°
[ÇóÖú] °ü New yang2018 7 ÌìÇ° 056 yang2018 7 ÌìÇ°
[ÌÖÂÛ] Ë¢rceºóÊÖ»ú°²×°Èí¼þËٶȱäÂý New ÏëÄãµÄòùòðÏÀ 7 ÌìÇ° 087 ÏëÄãµÄòùòðÏÀ 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026S ¾«¼òÎÞ¹ã¸æ ¼«ÖÂÐÔÄÜ Ô²½ÇÆÁÄ» ÐÂÔöÇ¿ÉèÖà ³¬¼¶Á÷³© Çåˬʡµç attach_img zyyccb 2018-10-5 8237 lv9451945 2018-10-12 08:42
[ÇóÖú] Ôõôroot.ÕÒ²»µ½ ÎâºéÅô 2018-10-12 0101 ÎâºéÅô 2018-10-12 03:56
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079S ¶À¼ÒÎÞ¹ã¸æ ¼«ÖÂÐÔÄÜ Ô²½ÇÆÁÄ» ÐÂÔöÇ¿ÉèÖà ³¬¼¶Á÷³© Çåˬʡµç attach_img super12 2018-10-12 0147 super12 2018-10-12 01:54
[Ë¢»ú°ü] ·¢´í attach_img super12 2018-10-12 065 super12 2018-10-12 01:52
[ÆÀ²â] ²ÐѪÒƶ¯c105-8µ·¹Äs1±©Á¦²âÊÔ attach_img huangyezhao 2018-9-27 3457 bladerun 2018-10-11 11:29
[ÇóÖú] ÃÈÐÂÓÖÀ´ÁË£¬Öö¥ÌûµÄ·ÖÏí¹ýÆÚÁËÕ¦°ì£¿dalaoÃÇÄܲ»Äܸø¸öÐÂÁ´½Ó£¿ Òѻظ´ attach_img USTNERV 2018-10-4 3117 128128 2018-10-10 18:24
[ÆäËû] ¡¾Recovery¡¿¿áÅɸıäÕßS1 recovery TWRP 3.2.1-0 attach_img heatlevel  ...23456..10 ¾ÅÃæÏàÁø 2018-1-9 11727205 qq26280655 2018-10-10 11:33
[ÇóÖú] ÔõôˢÈëµÚÈý·½recovery Òѻظ´ attach_img 210230736 2018-4-12 5731 dfsx 2018-10-7 21:08

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-10-20 00:36 , Processed in 0.289368 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网