ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ºìÃ×NoteÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 7949

  Òƶ¯ÊåÊåºìÃ×NoteÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩºìÃ×NoteË¢»úROM,ºìÃ×Note¹Ù·½¹Ì¼þ,ºìÃ×NoteÒ»¼üroot½Ì³Ì,ºìÃ×NoteÈí¼þÏÂÔØ,ºìÃ×NoteÓÎÏ·ÏÂÔØ,ºìÃ×NoteÇý¶¯,ºìÃ×Note²ÎÊý,ºìÃ×NoteÆÀ²â,ºìÃ×NoteÅÜ·ÖPK¶Ô±È,ºìÃ×Note¹ÙÍøÔ¤Ô¼¹º»úÏûÏ¢,ΪÄúÔÚ¹ºÂòºìÃ×NoteʱÌṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
Òƶ¯ÊåÊåºìÃ×Note Òƶ¯°æ¢ÙȺ£º338027156   ¢ÚȺ£º313027078   
  Òƶ¯ÊåÊåºìÃ×Note ÁªÍ¨°æ¢ÙȺ£º338510794   ¢ÚȺ£º141994271
ÊÕÆð/Õ¹¿ª

×Ó°æ¿é

ROMË¢»ú°ü

ºìÃ×NoteË¢»ú°üרÇø£¬ÕÒROM²»ÓÃÂÒÅÜÁË£¡PS£º°´Ê±¼äÅÅÐò

3860 / 43Íò
´Óδ
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6528 M44 2010-12-13 7833012279236 Abou65 Ç°Ìì 14:23
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2888578 xinhangxing123 2018-11-19 17:18
·ÖÇøÖö¥ ¹ØÓÚ¿¨Ë¢Ë¢»úÖÕÖ¹£¨bad£©£¬ÍƼö½âÊͺͳ£¼û½â¾ö°ì·¨ attach_img  ...23456..3835 binbinshe 2015-2-15 460125176258 ÏÄÌìؼ¼¾ ×òÌì 22:53
±¾°æÖö¥ Òƶ¯ÊåÊåÊ×·¢£¡ºìÃ×Note±¸·Ý»¹Ô­´®ºÅ½Ì³Ì£¡·ÀÖ¹IMEIÎÞЧ¡¢»ù´øδ֪¡¢IMEI¶ªÊ§»Ö¸´½Ì³Ì attach_img  ...23456..986 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2014-5-11 11830265707 tanmengyou1 ×òÌì 20:22
±¾°æÖö¥ Òƶ¯ÊåÊåË¢»ú¹¤¾ßSP Flash Tool forºìÃ×NoteµÄͼÎÄË¢»ú½Ì³Ì Ë¢»ú¹¤¾ßÇý¶¯ Èí¼þÏÂÔØ attach_img  ...23456..2830 -Zard- 2014-4-1 33953772387 ³ÂÇåÁÕ662 ×òÌì 16:14
±¾°æÖö¥ ºìÃ×NoteÒƶ¯°æ/ÁªÍ¨°æ¾ÈשͷÏßË¢°ü¡¢¹Ù·½ÍêÕûÎÞÐ޸Ŀ¨Ë¢ROM»ã×ÜÌù£¬10ÔÂ10ÈÕ¸üР ...23456..1084 ÆïÊ¿Íõ 2014-5-30 13002338387 a3xx8a Ç°Ìì 23:34
±¾°æÖö¥ ¡¾¹¤¾ßÏÀË¢Èë°æ¡¿ ºìÃ×NoteÒƶ¯ÁªÍ¨°æÖÐÎÄTWRP/CWM Recovery|¹Ù·½recoveryÏÂÔØ attach_img  ...23456..289 ·ÉÀÇ 2016-3-5 345951308 525033 7 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ ºìÃ×NoteØ­Òƶ¯+ÁªÍ¨¼òµ¥Ë¢»ú½Ì³Ì£¬ÒײÙ×÷£¬Ò»¿´¾Í¶® 4.5.29¸üРattach_img  ...23456..937 binbinshe 2014-4-5 11238427524 ckcq 2018-11-29 19:56
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ºìÃ×NoteÂÛ̳_¹Ù·½ROMÒ»¼ürootË¢»ú½Ì³ÌÈí¼þ - 大红鹰娱乐注册送彩金,大红鹰娱乐平台,大红鹰线上娱乐 博聚网
ºìÃ×Note IMEIдÂ빤¾ßSN_Writer IMEI´®ºÅÇý¶¯ »Ö¸´IMEI ÐÞ¸ÄSNÂë WIFI macͼÎÄ½Ì³Ì attach_img heatlevel agree  ...23456..1041 bejay 2014-5-25 12491272102 tanmengyou1 ×òÌì 20:24
аæMIUI¿ª»úµÚÒ»ÆÁ²¹¶¡°ü£¬Çë»úÓÍËٶȸüРheatlevel agree  ...23456..66 binbinshe 2014-6-26 78516488 a3xx8a ×òÌì 00:12
ºìÃ×NoteÁªÍ¨°æ½øÈërecoveryģʽµÄ·½·¨£¡½ÌÄãÔõôÖØÆô½øÈëÒƶ¯ÊåÊåË¢»úÖÐÎÄrecovery attach_img heatlevel  ...23456..538 bejay 2014-5-25 6455129685 a3xx8a Ç°Ìì 23:34
½Ì³Ì½â¾öºìÃ×noteÁªÍ¨°æÎóË¢Òƶ¯°æROMµ¼ÖµĻù´ø´®ºÅÎÊÌâ ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel  ...23456..152 ³¤µÃºÜ¹¾àà 2014-5-24 181559112 a3xx8a Ç°Ìì 16:04
È«¹úÊ×·¢ºìÃ×NoteÊÖ»ú×éºÏ¼ü½øÈëRecoveryģʽͼÎĽ̳̣¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..690 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2014-3-31 8270239327 a3xx8a Ç°Ìì 16:03
ºìÃ×noteÌá¸ßÓÎÏ·Ëٶȣ¬½â¾öºìÃ×note´óÐÍÓÎÏ·¿¨¶Ù½Ì³Ì heatlevel  ...23456..240 weiweiok55 2014-5-24 287852152 a3xx8a Ç°Ìì 16:01
ÊÖ»úµç³ØУ׼Èí¼þ attachment heatlevel  ...23456..49 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2014-7-11 58123118 bishuguang 3 ÌìÇ°
ºìÃ×NOTE½øÈ빤³Ìģʽ¡¢²âÊÔģʽµÄ·½·¨£¡ heatlevel  ...23456..113 mrsun00007 2014-6-5 134558941 wpwzm888 3 ÌìÇ°
¡¾6ÔÂ2ÈÕ¸üС¿ºìÃ×Note±ê×¼°æ/ºìÃ×NoteÔöÇ¿°æMTK6592Ò»¼üROOT¹¤¾ß·¢²¼£¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..1080 bejay 2014-3-30 12953252968 qiumengjie 4 ÌìÇ°
ºìÃ×NoteÎÞ·¨ROOTµÄÇé¿öÏÂÔõôˢÈëÖÐÎÄCWM-recovery»Ö¸´ÏµÍ³µÄ½Ì³Ì£¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..270 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2014-4-17 322865638 dx123100 5 ÌìÇ°
ºìÃ×NOTEÏßË¢°üÈ«°æ±¾×ÊÁÏ£¡È«²¿¿ÉÒÔ½â³ýÕË»§Ëø×ÊÁÏ£¡ÍêÃÀÕü¾ÈºÚש£¡×¨Öβ»¿ª»ú£¡ attachment  ...2 andriod×ÊÁÏ´óÈ« 2017-11-17 171976 2381210264 6 ÌìÇ°
ºìÃ×NoteÒƶ¯°æ/ÁªÍ¨°æ ×îйٷ½36.1ÄÚ²â°æ¿¨Ë¢¹Ì¼þ ¹Ù·½ROMÏÂÔصØÖ· heatlevel  ...23456..12 ÆïÊ¿Íõ 2014-10-1 14110176 anans 6 ÌìÇ°
ºìÃ×noteÒƶ¯°æÈ«°æ±¾¾ÈשÏßË¢°ü--»ùÓÚ¿ª·¢°æ4.3.28·ÇÒÆÖ²£¬Ï²»¶Îȶ¨µÄÃëË¢ attach_img heatlevel  ...23456..147 tianhf163 2014-6-15 175844271 Ï£µÂÊåÊå 6 ÌìÇ°
ÇëÎÊÒ»ÏÂÎÒÓÐÒ»¸öºìÃ×5aÓÐÕË»§Ëø ÓÃua½âÕ˺ÅËøºó»úÆ÷¿ª»ú¾ÍÖØÆô£¬Ë¢Á˼¸¸ö°ü¶¼ÊÇ¿ª»úÖØÆô¿ÉÒÔË¢ºÃÂ𣿠New ymm9883 6 ÌìÇ° 035 ymm9883 6 ÌìÇ°
ºìÃ×NoteÒƶ¯°æ/ÁªÍ¨°æÏßË¢¾Èשͷ°ü·ÖÁ÷»ã×ÜרÌù£¡°üº¬´øROOTµÄÏßË¢ROM heatlevel  ...23456..188 ÆïÊ¿Íõ 2014-6-23 225242271 Ljuna 2018-12-3 17:02
Xposed°²×°ºó¿ª»úÎÞÏÞFC»ò¿¨µÚÒ»ÆÁµÄ¼òÒ×½â¾ö·½·¨¡´ÎÞÐèË¢»ú¡µ heatlevel  ...23456..53 £ßYeah 2015-11-6 63523268 ldyml 2018-12-3 13:20
ºìÃ×NoteÒƶ¯¡¢ÁªÍ¨×¨ÓÃPhilZ Touch Recovery 6.56.2ÖÐÎÄ°æ»Ö¸´ÏµÍ³£¨CWM¸ß¼¶°æ£© attach_img heatlevel  ...23456..48 ²»°ÜÕ½Éñ 2014-9-19 56623140 Óè±ð 2018-12-1 10:12
½Ì´ó¼Ò¿ªÆôºìÃ×NoteÊÖ»úµÄUSBµ÷ÊÔ¹¦ÄÜ£¡ÆôÓúìÃ×NoteÒþ²ØµÄ¿ª·¢ÕßÑ¡Ï heatlevel  ...23456..477 ³Â³¿ 2014-3-28 5715229352 3z9q 2018-11-30 11:46
ºìÃ×NoteÁªÍ¨°æ/Òƶ¯°æͨÓÃ×îÐÂTWRP recovery v2.8.6.0 (Ö§Ô®5.5.14Ö®ááµÄROM/OTA) ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel  ...23456..70 twu2 2015-5-21 83329819 3z9q 2018-11-30 11:27
ºìÃ×NOTEÁªÍ¨ÔöÇ¿°æ½øREC¡¢ROOT¡¢Ë¢»ú¡¢¾Èש£¬ÒÔ¼°ÖØÆôºóÒÀÈ»Êǹٷ½RECÍêÕû½Ì³Ì heatlevel  ...23456..214 kodyfei 2014-5-26 255660952 ckcq 2018-11-29 21:28
¹ØÓÚÏßË¢£¬ºÜ¶àÈ˶¼²»ÖªµÀÍêÈ«¹Ø»úÊÇʲôÒâ˼£¬½øÀ´¿´£¡£¡ÖªµÀµÄÇëÈƵÀ ÐÂÈËÌû heatlevel  ...23456..101 jiajia719 2015-4-21 120030961 ²â²»µ½µÄδÀ´ 2018-11-29 21:28
ºìÃ×NoteÒƶ¯°æ/ÁªÍ¨°æÖÐÎÄTWRP recovery v2.8.6.0»Ö¸´ÏµÍ³£¬5ÔÂ29ÈÕ¸üмæÈÝ×îÐÂROM heatlevel agree  ...23456..1225 ÆïÊ¿Íõ 2014-7-12 14695355704 ²â²»µ½µÄδÀ´ 2018-11-29 21:19
½ÌÄã¼òµ¥Ê¹ÓÃÊåÊ幤¾ßÏä¸üкìÃ×NoteÖÐÎÄCWM-recovery»Ö¸´ÏµÍ³Í¼ÎÄ½Ì³Ì attach_img heatlevel agree  ...23456..1157 -Zard- 2014-4-1 13877250440 lxwztg1986 2018-11-29 18:30
ºìÃ×NOTEÈçºÎʵÏÖ¹Ù·½¹Ì¼þ+²»Ë¯ËÀËøÆÁ+ROOT+WSM+MITOOL+Ö÷ÌâÆƽâ+Èí¼þĬÈÏSD¿¨ attach_img digest heatlevel agree  ...23456..118 jacksion1984 2014-8-14 141248242 hanyupeng 2018-11-28 18:44
¿¨Ë¢°üÎÞ·¨Ë¢ 142548xm 2018-11-28 038 142548xm 2018-11-28 03:04
ºìÃ×Note±ê×¼°æ¡¢Ìرð°æ¹Ù·½JHECNBA24.0Ô­³§¾ÈשͷÏßË¢°ü£¬Ä¬ÈÏROOTȨÏÞ£¬6ÔÂ16ÈÕ attach_img heatlevel agree  ...23456..411 ºÚÉ«de¼ÇÒä 2014-4-19 492196810 ϐ¡©oO 2018-11-26 23:37
ºìÃ×NoteÒƶ¯°æ/ÁªÍ¨°æ/¹ú¼Ê°æ×îÐÂ28.0¹Ù·½¿¨Ë¢ROM£¬¹Ù·½Ô­°æÎÞÐÞ¸Ä8ÔÂ7ÈÕ¸üРheatlevel  ...23456..12 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2014-8-8 13510644 ϐ¡©oO 2018-11-26 23:36
ºìÃ×NoteÁªÍ¨°æ/¹Ù·½¹ú¼Ê°æJHDMIBH37¡£0 Îȶ¨ÍêÕû°üÏÂÔصØÖ· ÐÂÈËÌû heatlevel  ...23456..8 lawrenceloh 2014-10-6 845197 ϐ¡©oO 2018-11-25 22:11
¡¾cofface¡¿ºìÃ×note reccoveryÖÐÎĻָ´ÏµÍ³(20140331¸üÐÂ) attach_img heatlevel agree  ...23456..79 cofface 2014-3-30 94528886 2006wsn 2018-11-25 03:29
µÚÈý·½ROM_×ÀÃæ²¼¾Ö_֪ͨÀ¸²¼¾Ö_È«¾Ö±³¾°_»Ö¸´¹Ù·½Ñùʽ½Ì³Ì heatlevel  ...23456..12 £ßYeah 2015-9-27 1365151 lixuan31534 2018-11-25 01:26
СÃ×NOTE¶¥Åä°æ£¬½ñÌì»Ö¸´³ö³§£¬°ÑϵͳµãµôÁË¡£¿ª»ú²»ÁË£¬ÏÖÔÚÒªÔõôˢ»ú fcdh4501 2018-11-23 058 fcdh4501 2018-11-23 14:56
ºìÃ×ÐͺÅ2014813 16GÄÚ´æÀÏÊÇÌáÐÑÒÑÂú£¬ÏµÍ³°æ±¾5.1.1LMY47V¡£ÊDz»ÊÇϵͳûˢ¶ÔÄØ£¿ huaxiabo 2018-11-23 042 huaxiabo 2018-11-23 12:10
¸ß·ÂºìÃ×note¾Èש Òѻظ´ À­À­121àÞIan 2014-7-25 3434 a333241 2018-11-23 11:37
°®ÆæÒÕ v5.1.1 È¥¹ã¸æ ÆƽâVIPÃâ·Ñ¿´È«ÊÓƵ heatlevel agree  ...23456..146 СÍñ 2014-5-30 174238200 423596644 2018-11-20 11:06
¡¾ÎÂÜ°Ìáʾ¡¿Òƶ¯ÊåÊåTWRP RecoveryÖÐÎÄ°æÍêÃÀ¼æÈݺìÃ×NOTE MIUI¹Ù·½ROMµÄÉý¼¶ attach_img heatlevel agree  ...23456..460 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2014-5-15 5513110241 706712060 2018-11-19 20:32
Òƶ¯ÊåÊåÊ×·¢ X±¦ÂòµÄ6592 IMEIдÂ빤¾ß£¨°üº¬Çý¶¯£©£¬¾ø¶ÔÄÜÓã¡£¡£¡£¡ heatlevel  ...23456..50 jiajia719 2015-6-23 59121592 706712060 2018-11-19 20:22
ºìÃ×Note ÑïÉùÆ÷ÆÆÒô´Ì¶úµÄ½â¾ö°ì·¨ attach_img heatlevel  ...23456..120 RMG 2015-3-7 143749660 kingdba 2018-11-19 15:19
·ÖÏíÒ»¸öºìÃ×NoteÒƶ¯°æ/ÁªÍ¨°æͨÓõÄÍòÄÜROOT²¹¶¡°ü£¡ÊÊÓÃÓÚÈκΰ汾£¡²»°²×°Èí¼þ heatlevel agree  ...23456..318 ÆïÊ¿Íõ 2014-7-11 381287749 15261908691 2018-11-13 11:48
ºìÃ×NoteÒƶ¯°æ£¨°üº¬±ê×¼¡¢ÔöÇ¿°æ£©ºÍºìÃ×NoteÁªÍ¨°æ×éºÏ¼ü½øÈërecoveryģʽµÄ·½·¨ attach_img heatlevel agree  ...23456..266 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2014-5-11 318154724 xiaok8716 2018-11-12 10:56
ºìÃ×NoteÒƶ¯°æ/ÁªÍ¨°æ/¹ú¼Ê°æ×îÐÂ29.0¹Ù·½¿¨Ë¢ROM£¬¹Ù·½Ô­°æÎÞÐÞ¸Ä8ÔÂ11ÈÕ¸üРheatlevel  ...23456..16 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2014-8-11 18514641 f16f16 2018-11-6 15:41

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-12-11 03:24 , Processed in 1.008942 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网