ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

÷ÈÀ¶Note6ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 8|Ö÷Ìâ: 400

   Òƶ¯ÊåÊå÷ÈÀ¶Note6Íæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩ÷ÈÀ¶Note6Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬÷ÈÀ¶Note6È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6524 M44 2010-12-13 7828512219081 Ò×ȼ²»Ò×Õ¨ 24 ·ÖÖÓÇ°
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2887369 xinhangxing123 Ç°Ìì 17:18
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÷ÈÀ¶NOte6»ñÈ¡ÍêÃÀroot ¿ò¼Ü½Ì³Ì²½Öè+¾ÈשÍêÕûÏßË¢¹Ì¼þ attach_img  ...23456..59 ×·¡îÃÎÏë 2018-5-31 70024310 csak43 ×òÌì 23:14
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
÷ÈÀ¶Note6ÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 大红鹰娱乐注册送彩金,大红鹰娱乐平台,大红鹰线上娱乐 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶Note6 MIUI10 °²×¿N×îÖÕ Ö÷ÌâÆƽâ ÈËÁ³Ê¶±ð È«ÃæÆÁ ºÚÓò Xposed ¸ß¼¶ÉèÖà µä²Ø°æ attach_img  ...23456 New ½ã½ãaa 4 ÌìÇ° 64460 jyjy6 18 ·ÖÖÓÇ°
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶Note6 MIUI10 8.11.2¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽâ ÈËÁ³Ê¶±ð ºÚÓò¶Å±È Xposed ¶àÏîÐÞ¸´ Îȶ¨Ê¡µç attach_img  ...23456..10 ½ã½ãaa 2018-11-4 1171372 chuanqi9999 Ç°Ìì 19:48
[ÌÖÂÛ] ÷ÈÀ¶note6Ë¢ÁËflyme6.1.4.6aÎÞ·¨ROOT attach_img New hzntx 3 ÌìÇ° 198 zurlµãinkб¸Üm 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶Note6 Flyme7.8.9.18¼«¿Í ÈËÁ³Ê¶±ð ÍêÃÀRoot òñÉßÒôЧ ºÚÓò²¹¶¡ Xposed µä²Ø°æ attach_img agree  ...23456..17 ½ã½ãaa 2018-9-25 1977904 zyxhsd 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶Note6 MIUI10ÒѸüÐÂÐÞ¸´ attach_img  ...23 ½ã½ãaa 2018-11-2 27630 573426413 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos~»ÊµÛ°æ attach_img  ...23456..13 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-6-28 1489477 hujianzhong 4 ÌìÇ°
[ÌÖÂÛ] ÎÒÓиöͬѧ÷ÈÀ¶note6Ë¢ÁËmiuiÈ»ºóÓÖË¢»Øflyme½á¹û¾Í³öÊÂÁË ÏÖÔÚÖ»ÄÜÓÃÔ­Éú az3211 2018-5-3 41645 jyjy6 4 ÌìÇ°
[ÆÀ²â] ÓÃÒ»ÄêµÄ÷ÈÀ¶note6dz̸ New 15934539051 6 ÌìÇ° 2116 xinhangxing123 4 ÌìÇ°
[ÆÀ²â] Ö÷ÒªÊÇûǮ ÎÒÏëÄãÁËÎÒÏëÄã 2018-11-12 269 xinhangxing123 4 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ÷ÈÀ¶note6Ë¢ºÃtwrpºóÄÜÖ±½ÓË¢¹Ù·½romô£¿ Òѻظ´ qq279296927 2018-10-20 3241 xinhangxing123 4 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ÊÖ»ú½µ²»»Ø4.6Ö»ÄÜÏßË¢°¡£¬¿¨Ë¢°üÄܲ»ÄÜת»»³ÉÏßË¢°ü°¡£¿ Òѻظ´ 15961985042 2018-11-3 1138 zurlµãinkб¸Üm 7 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ˵˵ÎÒ÷È×ånote 6 ROOTµ½Ë¢ÍêµÚÈý·½ROMµÄ¡¾ÎÄ×ֽ̡̳¿ attach_img  ...23 zurlµãinkб¸Üm 2018-11-1 24830 zurlµãinkб¸Üm 7 ÌìÇ°
[ÌÖÂÛ] ÷ÈÀ¶note6 ¿ÉÒÔ´Ó4.7A½µµ½4.1 ²»±ØÇ¿Ë¢ yuanjianzhang 2018-5-3 2403 40448260 2018-11-12 20:01
[ÇóÖú] ¡¾Òѽâ¾ö¡¿÷ÈÀ¶note6 persist·ÖÇøÎļþ¶ªÁËwifi´ò²»¿ª Òѻظ´ attach_img uzido 2018-11-10 9136 È˲»¿ÉòÏà 2018-11-10 15:56
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6¹Ù·½¹Ì¼þÔ­Éú¿¨Ë¢°ü attachment  ...23456..13 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-5-1 15014678 2398089665 2018-11-9 10:38
[ÇóÖú] Çó´óÍÃÍõİüÍÃos onenex Òѻظ´ lan577 2018-9-8 1263 zurlµãinkб¸Üm 2018-11-2 13:52
[ÇóÖú] ÷ÈÀ¶NOTE6ÎÞ·¨½µFlyme6.1.4.1A°æ±¾ Òѻظ´ attach_img zurlµãinkб¸Üm 2018-10-31 3282 zurlµãinkб¸Üm 2018-11-1 09:47
[ÇóÖú] ÷ÈÀ¶note6Ôõô½âbl£¨ÓÐzip²¹¶¡²»»áÓã© Òѻظ´ 15961985042 2018-10-31 1141 zurlµãinkб¸Üm 2018-11-1 09:46
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃosµÚÈý°æ ÐÂÈËÌû  ...2 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-4-1 169252 dingann 2018-10-26 19:45
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos¼«¿Í°æ-flyme7Ê×·¢ attachment  ...23456..36 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-4-29 42615381 461096461 2018-10-25 13:20
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶Note6 Flyme7Îȶ¨ Éî¶ÈÓÅ»¯ ÍêÃÀROOT Xposed ÈËÁ³ ºÚÓò²¹¶¡°æ ¾«ÐĶ¨ÖÆ Ê¡µçÑøÀÏ attach_img  ...23456..16 ½ã½ãaa 2018-9-9 1859014 1819902179 2018-10-25 12:40
[ÇóÖú] ÷ÈÀ¶note6root ÐÂÈËÌû 13668665352 2018-10-23 0143 13668665352 2018-10-23 14:06
[ÇóÖú] ÷È×ånote6Ô­ÉúϵͳÈçºÎË¢»ØÔ­ÊÖ»úϵͳ Òѻظ´ attach_img 1513871576 2018-7-27 61037 lzsymoo 2018-10-21 21:37
[ÇóÖú] ÇóÍÃos onenex ÓÐÄÄλ´óÀб£´æÁË·¢ÎÒÒ»ÏÂлл Òѻظ´ lan577 2018-9-8 5354 asedyump 2018-10-16 06:58
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos-ÈÙÒ«5i attach_img  ...23456..17 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-9-22 1957447 hujianzhong 2018-10-12 19:50
[ÇóÖú] ÔÚÏߵȴóÀÐ Òѻظ´ attach_img fqb 2018-10-1 1223 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-10-7 10:58
[ÌÖÂÛ] ÷ÈÀ¶note6fly7ÄÜÍêÈ«root£¬×°¿ò¼ÜÂð lzy6823 2018-6-2 51417 ÐìïwÐìïw 2018-9-22 00:22
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos OneNex attachment agree  ...23456..26 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-8-3 3029088 hujianzhong 2018-9-9 04:48
[ÌÖÂÛ] ×òÌ컨ÁË500¶àÂòµÄ9.9³ÉÐÂ÷ÈÀ¶note6 3¼Ó32gµÄ wxr8635 2018-9-5 1303 nms8421992 2018-9-5 22:28
[ÌÖÂÛ] Ϊʲô÷ÈÀ¶note6ɾÁËrootÖ®ºó·´¶ø¸üÂýÁË xiangliangao 2018-9-2 0202 xiangliangao 2018-9-2 21:11
[ÌÖÂÛ] ¶ÔµÄ£¬ÎÒµÄ÷ÈÀ¶note6ÓÃÁËÁ½Ä꣬µ½ÏÖÔÚû벡 zhenyiran 2018-8-23 1335 ¢Þ_¢Þ 2018-8-23 20:34
[¹Ù·½¹Ì¼þ] ÷ÈÀ¶note6¹Ù·½¸÷°æ±¾rom ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-4-1 23184 hzntx 2018-8-15 23:20
[ÌÖÂÛ] ºìÃ×note4xÐøº½±È÷ÈÀ¶note6¾ÃÒ»¸öСʱ ckp8767 2018-6-11 3629 hkjy 2018-8-8 10:49
[ÌÖÂÛ] ºìÃ×note5,1099¼Û¸ñ£¬÷ÈÀ¶note6¸ßÅä°æÌÔ±¦¼Û1150Ôª£¬Ôõôѡ£¿¾À½á sjh1861 2018-3-31 2704 hkjy 2018-8-8 10:46
[ÇóÖú] ÷ÈÀ¶note6½ø recºÚÆÁ Òѻظ´ attach_img wuyufeng123 2018-7-12 1795 hkjy 2018-8-8 10:09
[ÌÖÂÛ] ÷ÈÀ¶note6¾Èש¶Ë¿ÚÏÔʾ900eÔõô½âÓдóÀÐûÓÐ attach_img puyushi 2018-5-3 61486 asrzm 2018-8-6 09:24
[ÇóÖú] Ô­Éú̬ϵͳÈçºÎË¢»ØÔ­À´ÏµÍ³ Òѻظ´ attach_img 1513871576 2018-7-27 1343 zjccw 2018-7-31 23:18
[ÌÖÂÛ] ÎÒµÄ÷ÈÀ¶note6ÂôÁË£¬ÂòÁËÈÙÒ«9Çà´º°æ tucai 2018-7-15 1309 1005531844 2018-7-29 23:38
[ÆÀ²â] ¹ºÂòROMºÚÃûµ¥ ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-7-7 1917 СÓã³Ôè 2018-7-28 20:34
[ÇóÖú] Õâ÷ÈÀ¶note6Á¬¸öÃâ·ÑË¢»ú°ü¶¼¸ã²»À´ ÐÂÈËÌû finebo 2018-7-22 0462 finebo 2018-7-22 09:18
[ÇóÖú] ÷È×ånote6ÊÖ»úοØÎļþÔÚÄĸöĿ¼Ï£¿ Òѻظ´ ÂþÌìÐÇ 2018-6-26 1595 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-7-3 20:34
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos»ÊµÛ°æ ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-5-26 82419 nms8421992 2018-6-27 16:28
[ÌÖÂÛ] ÎÒ÷ÈÀ¶note6 ²»ÔõôÍæÓÎÏ·Ò»Ì춼 Á½Èý³ä qhm6943 2018-6-13 2511 nms8421992 2018-6-27 16:26
[ÇóÖú] ÷ÈÀ¶note6Òƶ¯°æ±äשÇóÖú Òѻظ´ Fortune-telling 2018-5-26 3892 2743276279 2018-6-24 14:39

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-11-21 15:35 , Processed in 0.812663 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网